Kanały technologiczne

2019-09-13

                                                                                               Kościan dnia 13 września 2019 r.

 

 

INFORMACJA O PLANOWANYM  ROZPOCZĘCIU PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH I MOŻLIWOŚCI  ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zmianami) informuję, o planowanym rozpoczęciu przebudowy dróg powiatowych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla poniżej podanych inwestycji:

1.     Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 3941P, 3942P Sierakowo – Szczodrowo – Kokorzyn.

2.    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3912P od drogi krajowej Nr 5 w miejscowości Jarogniewice do drogi wojewódzkiej nr 311 w miejscowości Piotrkowice.

3.    Przebudowa drogi powiatowej nr 3962P ul. Łąkowej w Kościanie.

4.    Przebudowa drogi powiatowej Nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie.

Stosownie do art. 39 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego można zgłaszać w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji  tj. do dnia 13 listopada 2019 r. Zainteresowanie należy zgłaszać w formie pisemnej na adres:

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie ul. Gostyńska 38, 64 – 000 Kościan

Zgodnie  z treścią art. 4 pkt. 15a powołanej ustawy kanał technologiczny to ciąg osłonowy elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

a)    urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

b)    linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

Zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Zgodnie  z art. 39 ust. 7 ustawy kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą w drodze umowy dzierżawy lub najmu, na zasadach określonych  w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie. www.zdp.koscian.pl oraz przesłana do wiadomości: Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01–211 Warszawa, uke@uke.gov.pl                                                                                                  


Realizacje ...

Zakończono przebudowę drogi powiatowej w m. Poladowo.

Zakończyły się prace budowlane przy przebudowie drogi powiatowej nr 3820P w m. Poladowo.

Czytaj więcej ›

Zakończono remont prawie szesnastokilometrowego odcinka drogi powiatowej z Kościana do granicy z powiatem śremskim.

Zakończyły się roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 3897P Kościan – Śrem na terenie Powiatu Kościańskiego.

Czytaj więcej ›

Przebudowa drogi powiatowej nr 3919P w m. Zbęchy zakończona.

Zakończono prace budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 3919P w m. Zbęchy.

Czytaj więcej ›

Zakończono kolejny etap przebudowy drogi w m. Wieszkowo.

Zakończył się kolejny etap przebudowy drogi powiatowej nr 3909P w miejscowości Wieszkowo.

Czytaj więcej ›