Kanały technologiczne 2018

Informacja o planowanym rozpoczęciu przebudowy dróg powiatowych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.) informuję, o planowanym rozpoczęciu przebudowy dróg powiatowych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla poniżej podanych inwestycji:

  1. Przebudowa dróg powiatowych 3919P i 3920P na odcinku droga woj. nr 432 – Zbęchy – droga woj. 308;
  2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P na odcinku granica powiatu kościańskiego – Brońsko – Nowy Białcz – droga wojewódzka 312 (Czacz);
  3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3917P Racot – Darnowo – Wyskoć – droga powiatowa nr 3898P (Turew).

Stosownie do art. 39 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego można zgłaszać w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji  tj. do dnia 2 czerwca 2018 r. Zainteresowanie należy zgłaszać w formie pisemnej na adres:

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
ul. Gostyńska 38, 64 – 000 Kościan

Zgodnie  z treścią art. 4 pkt. 15a powołanej ustawy kanał technologiczny to ciąg osłonowy elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

  • urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
  • linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

Zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Zgodnie  z art. 39 ust. 7 ustawy kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą w drodze umowy dzierżawy lub najmu, na zasadach określonych  w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie. www.zdp.koscian.pl oraz przesłana do wiadomości: Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01–211 Warszawa, uke@uke.gov.pl