Kanały technologiczne 2019

Informacja o planowanym rozpoczęciu przebudowy dróg powiatowych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zmianami) informuję, o planowanym rozpoczęciu przebudowy dróg powiatowych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla poniżej podanych inwestycji:

  1. Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 3941P, 3942P Sierakowo – Szczodrowo – Kokorzyn.
  2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3912P od drogi krajowej Nr 5 w miejscowości Jarogniewice do drogi wojewódzkiej nr 311 w miejscowości Piotrkowice.
  3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3962P ul. Łąkowej w Kościanie.
  4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie.

Stosownie do art. 39 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego można zgłaszać w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji  tj. do dnia 13 listopada 2019 r. Zainteresowanie należy zgłaszać w formie pisemnej na adres:

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie ul. Gostyńska 38, 64 – 000 Kościan

Zgodnie  z treścią art. 4 pkt. 15a powołanej ustawy kanał technologiczny to ciąg osłonowy elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

  1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
  2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

Zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Zgodnie  z art. 39 ust. 7 ustawy kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą w drodze umowy dzierżawy lub najmu, na zasadach określonych  w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie. www.zdp.koscian.pl oraz przesłana do wiadomości: Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01–211 Warszawa, uke@uke.gov.pl