Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kościanie jest Dyrektor ZDP z siedzibą w Kościanie przy
ul. Gostyńskiej 38.

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą adresu e-mail:  a.ziegler@zdp.koscian.pl telefonicznie pod numerem (65) 512- 74-18 lub tradycyjną pocztą na adres siedziby Administratora.

Administrator Danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

b)  realizacji umów zawartych z kontrahentami Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie;

c)  w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

W związku z przetwarzaniem danych w wyżej wymienionych celach odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zarządem Dróg Powiatowych w Kościanie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektora ZDP.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów,  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)   prawo dostępu do danych osobowych,

b)   prawo do żądania sprostowania danych osobowych,

c)   prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

d)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e)   prawo do przenoszenia danych,

f)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W przypadku uznania, że  przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.